زمان‌بندی اقدامات مشترک - بنیاد فرهنگی البرز

زمان‌بندی اقدامات مشترک

زمان‌بندی اقدامات مشترک

زمان‌بندی مراحل فرایند جایزه البرز

توجه:

دانش‌آموزانی که به صورت انفرادی ثبت نام می‌کنند؛ پس از ارایه مدارک مربوط که به تأیید مدرسه محل تحصیل و سایر مراجع ذی‌ربط رسیده، مطابق زمان‌بندی فوق در فرایند انتخاب و دریافت جایزه بنیاد البرز قرار خواهند گرفت.