فنی و حرفه‌ای و کار دانش - بنیاد فرهنگی البرز

فنی و حرفه‌ای و کار دانش

فنی و حرفه‌ای و کار دانش

معیارهای انتخاب دانش‌آموزان برتر فنی و حرفه‌ای و کار دانش